Tag Archives: OSHIMA Kinue

2022/09/09(Fri)-09/10(Sat) The South France Performing Tour

Place: Kano Shuho Memorial Noh-gaku Do at Sanmittle Park, Aix-en-Provence City << September 9, 19:30- >> Opening Address and Explanation of Noh by Raphael TRANO Explanation of the Program by OSHMA Teruhisa Mai-bayashi “Tatsuta” OSHIMA Kinue fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki taiko: YOSHITANI Kiyoshi ji-utai: UCHIDA Shigenobu, SASAKI Tamon, OSHIMA Teruhisa,… Read More »

2021/05/14(Fri) Live streaming event “Tsunemasa”

place:Kita-ryu Oshima Noh Theater start:11:30 Japan Standard Time program:Noh “Tsunemasa” Shite (the ghost of the warrior Tsunemasa) Oshima Kinue Waki (A high priest of Ninna Temple: Gyōkei) Ezaki Kinjiro, Flute / Takeichi Manabu, Kotsuzumi / Furuta Tomohide, Otsuzumi / Shirasaka Yasuyuki, Chorus Leader, Kano Ryoichi If you cannot watch the live streaming event, the performance… Read More »