2021/05/14(Fri) Live streaming event “Tsunemasa”

place:Kita-ryu Oshima Noh Theater start:11:30 Japan Standard Time program:Noh “Tsunemasa” Shite (the ghost of the warrior Tsunemasa) Oshima Kinue Waki (A high priest of Ninna Temple: Gyōkei) Ezaki Kinjiro, Flute / Takeichi Manabu, Kotsuzumi / Furuta Tomohide, Otsuzumi / Shirasaka Yasuyuki, Chorus Leader, Kano Ryoichi If you cannot watch the live streaming event, the performance… Read More »