2022/09/09(Fri)-09/10(Sat) The South France Performing Tour

thumbnail of 220909-Programme theatre nohPlace: Kano Shuho Memorial Noh-gaku Do at Sanmittle Park, Aix-en-Provence City

<< September 9, 19:30- >>

Opening Address and Explanation of Noh by Raphael TRANO

Explanation of the Program by OSHMA Teruhisa

Mai-bayashi “Tatsuta” OSHIMA Kinue
fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki taiko: YOSHITANI Kiyoshi
ji-utai: UCHIDA Shigenobu, SASAKI Tamon, OSHIMA Teruhisa, SHIOTSU Keisuke, John OGLEVEE

Noh “Kiyotsune” shite: KANO Ryo’ichi tsure: KANO Yu’ichi waki: ARIMATSU Ryo’ichi
fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki
koken: SASAKI Tamon, OSHIMA Kinue
ji-utai: IZUMO Yasumasa, UCHIDA Shigenobu, OSHIMA Teruhisa, SHIOTSU Keisuke, John OGLEVEE

<< September 10, 19:30- >>

Opening Address and Explanation of Noh by Raphael TRANO

Explanation of the Program by KANO Yu’ichi

Mai-bayashi “Takasago” KANO Ryo’ich
fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki taiko: YOSHITANI Kiyoshi
ji-utai: UCHIDA Shigenobu, SASAKI Tamon, OSHIMA Teruhisa, SHIOTSU Keisuke, KANO Yu’ichi, John OGLEVEE

Noh “Hagoromo” shite: OSHIMA Kinue waki: ARIMATSU Ryo’ichi
fue: SUGI Shintaro ko-tsuzumi: NARITA So o-tsuzumi: SHIRASAKA Yasuyuki
koken: KANO Ryo’ichi, OSHIMA Teruhisa
ji-utai: IZUMO Yasumasa, UCHIDA Shigenobu, SASAKI Tamon, SHIOTSU Keisuke, John OGLEVEE