2021/09/19(Sun) the 3rd Regular Performance

place:Kita-ryu Oshima Noh Theater
start:12:30
program:Noh “Hibari-yama” by OSHIMA Kinue
    Kyogen “Bon-san” by SHIGEYAMA Ipei
    Noh “Zekai” by NAGASHIMA Shigeru